Iga unistus

võib olla investeering
pptx 3,3Mb) PAK kogukondade ja noorte programm

PAK kogukondade ja noorte programm


Projekti tegevused on suunatud PAK piirkonna noortele ja kogukondadele, kes panustavad piirkonna arengusse ja kogukondade tugevdamisesse läbi erinevate sündmuste, ürituste, tegevuste, laagrite jne. Eesmärk on kaasata tegevustesse võimalikult suur hulk piirkonna noori, külasid, kogukondi, huvigruppe. PAK kogukondade ja noorte programmi rakendatakse vihmavarjuprojektide põhimõttel.

 

Programm on toimekate ja ühtehoidvate kogukondade loomise toetamine ja tugevdamine läbi kogukondlike tegevuste. Projektid aitavad täita PAKi strateegia eesmärke: PAKi piirkonna ettevõtjate, kogukondade ja noorte teadlikkus, koostöö ja sidusus on kasvanud.

 

Programmi toel saab lihtsustatud korras taotleda toetust otse Peipsi-Alutaguse Koostöökojalt selleks ettenähtud taotlusvooru ajal. Projektide taotlusvoor kuulutatakse välja üks kuu enne taotlemise algust.

 

TAOTLUSVOORU AEG: 10.-14. juuni 2024 kell 16.00.

 

PAK kogukondade ja noorte programm:

 • noorte omaalgatuslike projektide toetamine;
 • kogukondlike algatuste toetamine, väikeprojektid (teadlikkuse tõstmine, sündmused jms);
 • juhendajate ja eestvedajate võrgustumine ja võimestamine.


Toetatavad tegevused:

 • noortele ja kogukonna liikmetele suunatud tegevused – laagrid, inspiratsioonipäevad, töötoad, koolitused, õppereisid (Eesti-sisesed), seminarid, konverentsid, laadad, kontserdid, etendused jms.


Abikõlblikud kulud:

 • ruumide rent, koolitaja, esineja või ürituse läbiviija tasu teenusena, transport, toitlustus, majutus ning muud otseselt tegevuste läbiviimisega seotud kulud.


Mitteabikõlblikud kulud:

 • investeeringud põhivarasse, sh remondi- ja ehitustööd Vabatahtlik tasustamata töö;
 • projektijuhtimine;
 • käsundus- või töölepingutega vormistatud töötamine (koolitaja, ürituse juht vms);
 • kingitused, auhinnad või meened.

Kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks! Toetusraha kasutamisel tuleb olla otstarbekas ja säästlik!


Nõuded toetuse taotlejale:

 • toetuse saajad: mittetulundusühingud ja füüsilised isikud;
 • projekti kasusaajad on PAK piirkonna elanikud;
 • kui taotleja on MTÜ, ei tohi tal olla maksuvõlga ning majandusaasta aruanded peavad olema esitatud tähtaegselt;
 • taotleja on kohustatud projekti ellu viima 6 kuu jooksul alates toetuse otsuse saamisest;
 • taotleja garanteerib 10% rahalise omaosaluse;
 • kui taotleja on alaealine, peab olema projekti meeskonda kaasatud vähemalt üks täiskasvanud mentor.


Toetuse saaja ülesanded:

 • projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest teavitamine ning PAK ja Leader logode kasutamine;
 • tegevuste ja tulemuste kajastamine meedias/FB-s/kodulehel;
 • eelarve kasutamise jälgimine, vajadusel suhtlemine PAK tegevtöötajaga;
 • projekti aruande esitamine tegevusrühmale PAK vormil hiljemalt 30 päeva jooksul peale projekti perioodi lõppu.


Nõutavad dokumendid:

 • toetuse taotluse avaldus PAKi vormil;
 • kõigi kuluridade hinnapakkumused (pakkumuse saajaks peab olema märgitud MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Tartu mnt 49, Iisaku). Toetuse saaja ei või ise teenust osutada (teenus tuleb sisse osta);
 • projekti elluviimist tõendavad dokumendid: arved, pakkumused, üritusega seotud kuulutus, osalejate nimekirjad, päevakavad, sotsiaalmeedia lingid, fotod jne.


Toetuse maksimaalne suurus ja määr

 • Minimaalne toetuse summa 500 €, maksimaalne toetuse summa 3000 €. Toetuse määr 90%.
 • Taotleja viib projekti tegevused 100% ellu. Arved peale tegevuste elluviimist esitab teenusepakkuja PAKile, kes tasub teenusepakkujale otse, peale kuludokumentide saamist. PAK ei maksa ettemaksu.
 • PAK teeb taotlejale arve 10% omaosaluse eest, mille taotleja tasub 5 päeva jooksul.

 
Toetuse taotlus esitatakse digiallkirjastatult e-postile !


pdf PAK kogukondade ja noorte programmi reeglid (.pdf 0,1Mb)
docx Toetuse taotluse avaldus (.docx 3,5Mb)
docx Aruanne (.docx 77,5Kb)
pptx Infopäeva slaidid (.pptx 3,3Mb)

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

PAK kogukondade ja noorte

PAK kogukondade ja noorte

Projekti tegevused on suunatud PAK piirkonna noortele ja kogukondadele, kes panustavad piirkonna arengusse ja kogukondade tugevdamisesse läbi erinevate sündmuste, ürituste, tegevuste, laagrite jne Eesmärk on kaasata tegevustesse võimalikult suur hulk piirkonna noori, külasid, kogukondi, huvigruppe

PAK kogukondade ja noorte programm

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »