Iga unistus

võib olla investeering
Kinnitatud PAK üldkoosolekul 08. 02. 2024. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele Põhikiri

Põhikiri

Kinnitatud PAK üldkoosolekul 08.02.2024.

1. Üldsätted

2. Põhieesmärk

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

4. Liikmete õigused ja kohustused

5. Toetajaliikme õigused ja kohustused

6. Üldkoosolek

7. Juhatus

8. Ühingu tegevjuht

9. Järelevalve

10. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.


 

1. Üldsätted

 

1.1. Mittetulundusühing Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3. Ühing arendab majandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.

1.4. Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks asutada komisjone ja töörühmi. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.

1.5. Ühingu juhtimisorganid on: üldkoosolek, juhatus. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või (ja) audiitorkontrolli. Struktuuri võib kuuluda tegevjuht, arendusspetsialist või (ja) projektijuht.

1.6. Mittetulundusühingu nimi on Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, ametlik lühend PAK ja ingliskeelne vaste on Peipsi-Alutaguse Chamber of Cooperation.

1.7. Ühingu asukoht on Ida-Virumaa, Alutaguse vald. Ühingu tegevuspiirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

1.8. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

 

2. Põhieesmärk

 

2.1. Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

2.2. Põhieesmärgi saavutamiseks ühing:

2.2.1. teeb ettepanekuid maaelu puudutavate, s.h. riiklike projektide ja seadusandlike aktide eelnõude arutamisel Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, kohalikele omavalitsustele, asutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele;

2.2.2. esindab oma liikmeid riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides;

2.2.3. tegutseb Leader-tüüpi tegevusrühmana ja osaleb kohalikke tegevusrühmi ühendavas üle-Eestilises ja rahvusvahelises koostöövõrgustikus;

2.2.4. osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arengut toetavates projektides;

2.2.5. korraldab piirkonna tegevusprojektide rahastamist, nõustamist ja teostab järelevalvet. Projektitaotlustes kavandatud tegevuste vastavust kohaliku tegevusrühma strateegiale ja rakenduskavale hindab kohaliku tegevusrühma hindamiskomisjon, kes koostab hindamistulemuste põhjal projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Hindamiskomisjon lähtub oma töös kohaliku tegevusrühma menetluskorrast.

2.2.6. koordineerib ja korraldab liikmesorganisatsioonide koostööd;

2.2.7. loob ise ja aitab kaasa andmebaaside loomisele;

2.2.8. analüüsib ja teostab uuringuid;

2.2.9. tellib ning levitab teavet, sh kirjalikke õppematerjale ja vajalikke teatmematerjale, trükiseid ja muid infokandjaid;

2.2.10. korraldab koolitusi, õppereise, seminare, konverentse ning õpitubasid;

2.2.11. selgitab soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, toetab maainimesi sotsiaalse toimetuleku suurendamisel ning maapiirkonna tööhõive parandamisel;

2.2.12. koolitab meeskonnaliikmeid ja rakendab nende teadmisi võrgustiku kaudu;

2.2.13. toetab keskkonnateadlikkuse kujundamist läbi keskkonda säästva mõtteviisi ja ettevõtluse arendamise.

 

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused.

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda vähemalt 12 kuud ühingu toetajaliikmeks olnud juriidiline isik, kes tegutseb PAK piirkonnas, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning omab lisaks kolme PAK liikme kirjalikku soovitust.

3.2. Liikmeteks on:

3.2.1. tegevuspiirkonna kohalikud omavalitsused;

3.2.2. tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused;

3.2.3. tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

3.3. Iga esindatud kohaliku omavalitsuse kohta kuulub liikmeskonda vähemalt üks sama kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutseva ettevõtlussektori esindaja ja mittetulundussektori esindaja. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks ning liikmete nimekiri on avalik.

3.4. Avaliku sektori esindajate osakaal igal otsustustasandil peab jääma alla 50 %.

3.5. Ühingu liikmeks astumiseks esitab toetajaliige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kaalutlusotsuse alusel kahe kuu jooksul.

3.6. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu kinnitab üldkoosolek, tasumise tingimused ja korra määrab juhatus.

3.7. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi juhatuse poolt kahe kuu jooksul ja väljastatakse liikmelisuse lõpetamise kohta otsus liikme kontaktile.

3.8. Kohalik omavalitsus on kohustatud säilitama liikmelisuse kuni tegevusrühma strateegia alusel elluviidavate tegevuste lõpetamiseni.

3.9. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse kaalutlusotsusega, kui ta:

3.9.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

3.9.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

3.9.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

3.9.4. ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul;

3.9.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

3.10. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

3.11. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse käsitlemist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

 

4. Liikmete õigused ja kohustused
   

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

4.1.2. olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;

4.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;

4.2.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;

4.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

 

5. Ühingu toetajaliikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

 

5.1. Ühingu toetajaliikmeks vastuvõtmist võib taotleda vähemalt 12 kuud tegutsenud juriidiline isik, kes tegutseb PAK piirkonnas või uus kohalik omavalitsus, kes soovib saada PAKi liikmeks ning kellel on PAKiga ühine piir, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

5.2. Toetajaliikme staatus ettevõtjate ja mittetulundusorganisatsioonide puhul omistatakse Ühingu juhatuse koosoleku kaalutletud otsusega taotleja esitatud avalduse alusel. Ühingu juhatusel on õigus keelduda toetajaliikme staatuse andmisest.

5.3. Toetajaliikme staatus uute kohalike omavalitsuste puhul omistatakse Ühingu üldkoosoleku hääletusel häälteenamusega staatuse taotleja esitatud avalduse alusel. Vastavalt hääletustulemusele on Ühingu üldkoosolekul õigus keelduda toetajaliikme staatuse andmisest.

5.4. Toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu Üldkoosolekul ning Ühingu töögruppide töös.

5.5. Toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu korraldatud üritustel võrdsetel õigustel Ühingu liikmetega.

5.6. Toetajaliikmel puudub hääleõigus Üldkoosolekul ja õigus olla valitud juhtorganisse.

5.7. Ühingu toetajaliikme võib ühingust välja arvata juhatuse kaalutletud otsusega, kui ta:

5.7.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
5.7.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

5.7.3. kasutab oma toetajaliikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

5.8. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

 

6. Üldkoosolek

 

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1. põhikirja muutmine;

6.2.2. eesmärgi muutmine;

6.2.3. juhatuse liikmete arvu määramine;

6.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

6.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

6.2.6. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

6.2.7. liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine;

6.2.8. rakenduskava kinnitamine;

6.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

6.2.10. Revisjonikomisjoni või audiitori valimine.

6.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

6.3.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;

6.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;

6.3.3. tegevusstrateegia kinnitamiseks;

6.3.4. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt seitse päeva ette.

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.

6.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata (digiüldkoosolek). Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates tähtaja, vähemalt seitse päeva, mille jooksul liige saab esitada selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seejärel koostatakse protokoll, mis laetakse üles digitaalse allkirjastamise keskkonda, kus liikmetel on aega viie tööpäeva jooksul see allkirjastada.

6.7. Eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 

7. Juhatus  
    

7.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui seitse liiget. Juhatuses peab olema mõlema kohaliku omavalitsuspiirkonna esindajaid nii, et kohalike omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusega eraõiguslike isikute esindatus oleks alla 50%.

7.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kaheks aastaks. Juhatuse tööd juhib juhatuse poolt valitud juhatuse esimees.

7.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes, vastavalt põhikirjale ja kehtivale seadusandlusele.

7.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

7.5. Juhatuse pädevusse kuulub:

7.5.1. juhatuse esimehe valimine;

7.5.2. ühingu tegevusega seotud vormide, juhendite, eeskirjade, töökordade  ja meetodite kinnitamine;

7.5.3. rakenduskava koostamine ja muutmine;

7.5.4. uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

7.5.5. ühingu tegevuskava, strateegia koostamine;

7.5.6. aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

7.5.7. põhivara soetamise, laenude võtmise, vara rentimise jm tehingute tegemine;

7.5.8. tegevjuhi töölevõtmine ja töölt vabastamine;

7.5.9. tegevjuhi pädevuse nõuete ja töötasu määramine;

7.5.10. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

7.5.11. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;

7.5.12. ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda;

7.5.13. töörühma liikmete kinnitamine üldkoosoleku poolt kinnitatud nimekirjast ja  projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine;

7.5.14. liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise otsustamine;

7.5.15. taotluste esitamine PRIAle ja ministeeriumile.

7.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirjanõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

7.7. Kohalik tegevusrühm moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt ühingu liikmeskonda.

7.8. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed või on läbi viidud digi(meili)koosolek ja protokollile on oma heakskiidu andnud üle poole juhatuse liikmetest.

7.9. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist volitada teistele isikutele.

7.10. Juhatus peab andma ühingu liikmetele vajalikku teavet ühingu juhtimise kohta.

7.11. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

 

8. Ühingu tegevjuht

 

8.1. Juhib ühingu jooksvat tegevust ja vastutab üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuste täitmise eest;

8.2. Valmistab ette kõik küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;

8.3. Käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades ühingu vara ja vahendeid, esindab ühingut kõigi ettevõtjate ja füüsiliste isikute ees ning mittetulundus- ja tulundusühingutes, annab välja volikirju, kirjutab alla lepingutele, muudele tehingutele ja kohustustele;

8.4. Arendusspetsialisti ja projektijuhi töölevõtmine ja töölt vabastamine, pädevuse, nõuete ja töötasu määramine;

8.5. Sõlmib ja lõpetab töölepinguid ja töövõtulepinguid;

8.6. Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude arvestuse pidamine;

8.7. Võtab osa juhatuse- ja üldkoosolekutest.

 

9. Järelevalve

9.1. Ühing peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.

9.2. Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on kuni kolme liikmeline, või audiitor. Revisjonikomisjon valitakse põhikirjas sätestatud korras kaheks aastaks.

9.3. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib ühingu juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, pärast majandusaasta lõppemist.

9.4. Revisjonikomisjon või audiitor koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

 

10. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine  
       

10.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

10.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.3. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele.

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Põhikiri

Põhikiri

1 Üldsätted 2 Kinnitatud PAK üldkoosolekul 08.02.2024.

Põhikiri

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »